Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Objava razpisa za prosto delovno mesto DIREKTORJA Psihiatrične bolnišnice Begunje

29.05.2017

 

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje razpisuje prosto delovno mesto
 
DIREKTORJA m/ž
Psihiatrične bolnišnice Begunje
za 4 – letno mandatno obdobje.
 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
-         najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne zdravstvene smeri,
-         najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
-         predložitev programa dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice za obdobje njegovega mandata.
 
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
-       dokazila o izobrazbi,
-       življenjepis v Europassu z opisom vseh delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
-       program dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice,
-       izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-       izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
-       izjavo, da organu, ki objavlja ta razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
 
Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za 4–letno mandatno obdobje. Mandat bo direktorju pričel teči od dneva izdaje soglasja ustanovitelja.
 
Kandidati pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem z oznako »RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« v roku petnajst (15) dni od objave razpisa.
 
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni.
 
Kandidati katerih prijave, ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da Svetu zavoda predstavijo program dela in razvoja bolnišnice za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
Svet zavoda
Psihiatrične bolnišnice Begunje

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA m/ž

Psihiatrične bolnišnice Begunje

za 4 – letno mandatno obdobje.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne zdravstvene smeri,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
  • predložitev programa dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice za obdobje njegovega mandata.


Kandidati morajo k prijavi priložiti:

  • dokazila o izobrazbi,
  • življenjepis v Europassu z opisom vseh delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
  • program dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice,
  • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • izjavo, da organu, ki objavlja ta razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.


Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za 4–letno mandatno obdobje. Mandat bo direktorju pričel teči od dneva izdaje soglasja ustanovitelja.

Kandidati pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem z oznako »RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« v roku petnajst (15) dni od objave razpisa.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni.

Kandidati katerih prijave, ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da Svetu zavoda predstavijo program dela in razvoja bolnišnice za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda

Psihiatrične bolnišnice Begunje

 

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI