Novice

22.11.2023

Javni razpis za direktorja bolnišnice (m/ž)

Objavljen je razpis za štiriletno mandatno obdobje.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Objava razpisa za prosto delovno mesto DIREKTORJA Psihiatrične bolnišnice Begunje

29.05.2017

 

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje razpisuje prosto delovno mesto
 
DIREKTORJA m/ž
Psihiatrične bolnišnice Begunje
za 4 – letno mandatno obdobje.
 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
-         najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne zdravstvene smeri,
-         najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
-         predložitev programa dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice za obdobje njegovega mandata.
 
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
-       dokazila o izobrazbi,
-       življenjepis v Europassu z opisom vseh delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
-       program dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice,
-       izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-       izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
-       izjavo, da organu, ki objavlja ta razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
 
Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za 4–letno mandatno obdobje. Mandat bo direktorju pričel teči od dneva izdaje soglasja ustanovitelja.
 
Kandidati pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem z oznako »RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« v roku petnajst (15) dni od objave razpisa.
 
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni.
 
Kandidati katerih prijave, ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da Svetu zavoda predstavijo program dela in razvoja bolnišnice za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
Svet zavoda
Psihiatrične bolnišnice Begunje

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA m/ž

Psihiatrične bolnišnice Begunje

za 4 – letno mandatno obdobje.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne zdravstvene smeri,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,
  • predložitev programa dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice za obdobje njegovega mandata.


Kandidati morajo k prijavi priložiti:

  • dokazila o izobrazbi,
  • življenjepis v Europassu z opisom vseh delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
  • program dela in razvoja na poslovnem in strokovnem področju bolnišnice,
  • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • izjavo, da organu, ki objavlja ta razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.


Izbrani kandidat bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas za 4–letno mandatno obdobje. Mandat bo direktorju pričel teči od dneva izdaje soglasja ustanovitelja.

Kandidati pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo po pošti ali prinesejo osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem z oznako »RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« v roku petnajst (15) dni od objave razpisa.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 30 dni.

Kandidati katerih prijave, ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da Svetu zavoda predstavijo program dela in razvoja bolnišnice za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda

Psihiatrične bolnišnice Begunje

 

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP