Novice

16.05.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 21.5.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Poročilo o poslovanju bolnišnice v prvih šestih mesecih 2017

25.08.2017

Poslovanje v prvi polovici leta 2017 je skladno s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2017, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji 25. redni seji, dne 11. 5. 2017, Vlada RS je podala soglasje 13. 6. 2017. Finančni načrt je skladen s Splošnim dogovorom za leto 2017, ki je bil sprejet 21. 6. 2017. Pogodbe z ZZZS na podlagi tega dogovora še nismo podpisali.

Splošni dogovor za leto 2017. Prvo polovico leta je zaznamovala izjemna finančna negotovost, saj so bile napovedi o letnem financiranju zelo skope ter tudi nasprotujoče, vključno s končnimi izhodišči, ki so predvidela za 5 % nižjo ceno naših storitev po 1. 7. 2017, kar po pritožbi vseh psihiatrični bolnišnic in intenzivnih pogajanjih z Ministrstvom v Splošni dogovor za leto 2017 ni bilo vključeno.

Splošni dogovor za leto 2017 ne predvideva bistvenih sprememb za področje psihiatrije, tako kot za vse ostale javne zdravstvene zavode pa je s finančnega vidika problematično predvsem to, da cene zdravstvenih storitev ne upoštevajo stroškov dela v celoti, kot smo jih skladno z veljavno zakonodajo javni zavodi primorani obračunavati. Glede na to, da stroški dela predstavljajo 67 % vseh stroškov, je nepokrivanje dela teh stroškov s strani financerja, nemogoče pokrivati s prihranki na drugih področjih.

Realizacija programa po pogodbi z ZZZS. Program dela je, v obsegu kot ga predvidevamo v pogodbi z ZZZS za leto 2017, v prvi polovici leta v veliki meri dosežen in presežen na določenih področjih (specialistične ambulante, bolnišnična obravnava, dnevna obravnava), ob koncu leta predvidevamo 100 % doseganje programa ter 120 % preseganja programa specialističnih ambulant.

Čakalne dobe. Kot je razvidno iz poročila, PBB ne prekoračuje najdaljše dopustne čakalne dobe (90 dni za hitri pregled, nujne preglede izvedemo takoj), ob tem, da dogovorjen program za ambulantne storitve presegamo za 37 %, vendar pa se čakalne dobe daljšajo. V drugi polovici leta načrtujemo pripravo in izvedbo korektivnih ukrepov na področju obvladovanja tveganj na področju čakalnih dob ter nadaljevati reševanje problematike nerazumevanje pomembnosti rednih kontrolnih pregledov po končani hospitalizaciji psihiatričnih pacientov na sistemski ravni.

Poslovanje je bilo tudi v prvi polovici leta 2017 pozitivno. Dosežen je presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.712 EUR. Zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev nimamo. Likvidnostnih težav v prvi polovici leta 2017 nismo imeli.

Prenova poslovnih procesov. Usmerjenost vodstva k optimizaciji procesov dela, vodi k temu, da ob obvladovanju stroškov, stalno izboljšujemo kakovost naših storitev tako na zdravstvenem kot nezdravstvenem področju ter prepoznavamo in obvladujemo tveganja. Sistematična prenova delovnih procesov vodi tudi k obvladovanju stroškov.

Pacient v središču pozornosti. Stremimo k temu, da je obravnava vsakega pacienta pravočasna, primerna, celostna, kakovostna, etična in zakonita, torej varna. Najpomembnejši je zdravstveni izid pacienta, pri čemer ne mislimo samo na ozke tehnične izide zdravljenja, ampak tudi na funkcionalni vidik in kakovost pacientovega življenja v zvezi z njegovim zdravjem.

Zaposleni kot motor razvoja in dobrega poslovanja bolnišnice. Z definiranjem procesov smo dokazali, kako pomemben člen je vsak zaposleni, ki je vključen v obravnavo pacienta. Absentizem zaradi bolniških odsotnosti smo v letošnjem letu dodatno znižali pri bolezninah do 30 dni, boleznine nad 30 dni, ki jih refundira ZZZS, pa so se povečale. Nadaljujemo z izvajanjem ukrepom v okviru polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« in program promocije zdravja na delovnem mestu.

Investicije. V prvi polovici leta 2017 smo investicijske aktivnosti izvajali le v nujnih primerih (zaključevanje začetih investicij v letu 2016), saj smo soglasje za Finančni načrt prejeli šele 13. 6. 2017.

Vzdrževalna dela. Zaradi predvidenih nižjih prihodkov v letu 2017 je v finančnem načrtu 2017 predvidenih manj vzdrževalnih del na objektih in opremi, kot bi bilo potrebno. Predvidevali smo, da bosta Splošni dogovor za leto 2017 ter končna izhodišča Ministrstva za zdravje predvidela višje cene storitev. V prvi polovici leta smo tako izvajali le nujna vzdrževalna dela in redne preventivne preglede, kljub temu pa smo že presegli predvidene stroške. V drugi polovici leta predvidevamo, da bo potreben rebalans finančnega načrta, ki bo predviden višja sredstva za vzdrževanje.

Zamenjava direktorja. Prvo polovico leta je zaznamoval tudi predčasni odstop Damijana Perneta z mesta direktorja. Svet zavoda ga je razrešil z delovnega mesta direktor z dne 15. 6. 2017, ko mu je tudi prenehalo delovno razmerje v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Za vršilca dolžnosti direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje sem bil imenovan za obdobje do imenovanja direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje oziroma za obdobje največ 4 mesecev od 16. 6. 2017 dalje.

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.
v. d. direktorja

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI