Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Namere o sklenitvi zakupnih pogodb

23.07.2018

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki jo zastopa direktor Branko Brinšek, dr. med., spec. psih., na podlagi drugega odstavka 58. člena v povezavi z 2. točko prvega odstavka 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja naslednje

Namere o sklenitvi zakupnih pogodb

V zakup se odda:

  • travnik razred 3 v izmeri 1,6456 ha in travnik razred 7 v izmeri 1,0000 ha (travnik ob vznožju hriba Sv. Peter z naklonom več kot 30 stopinj) na parc. št. 342/0, k.o. 2151 –  Begunje, ID znak 2151-342/0-0 (ID 2501075), ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče, ki se bo uporabljalo za košnjo;
  • 1/80 travnika razred 3 na parc. št. 325/1, k.o. 2151 – Begunje, ID znak 2151-325/1-0 (ID 4683945), v izmeri 0,1693 ha, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče, ki se bo uporabljalo za košnjo;
  • 79/80 pašnika razred 5 na parc. št. 325/1, k.o. 2151 – Begunje, ID znak 2151-325/1-0 (ID 4683945), v izmeri 10,5000 ha, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče, ki se bo uporabljalo za pašo živine;
  • travnik razred 3 na parc. št. 297/1, k.o. 2151 – Begunje, ID znak 2151-297/1-0 (ID 4018241), v izmeri 0,1330 ha, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče, ki se bo uporabljalo za košnjo.

Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin, ki se oddajo v zakup, je Republika Slovenija do celote. Z nepremičninami upravlja Psihiatrična bolnišnica Begunje, ki sklene posamezno zakupno pogodbo.

Znesek zakupnin bo oblikovan na podlagi cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za kmetijska zemljišča za posamezno koledarsko leto. Skladno s 44. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14 in 90/15) je zakup nepremičnin oproščen plačila DDV.

Zakupne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev.

Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti: suzana.lotric@pb-begunje.si, ali na tel. št.: 04 533 52 84.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.,
direktor

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI