Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

30.11.2018

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki jo zastopa direktor Branko Brinšek, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Neposredna pogodba se sklepa z namenom prodaje dveh parcel, na katerih je predvidena gradnja nove transformatorske postaje in ju kupec potrebuje za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti distribucije električne energije, ki je v javno korist.

Osnovni podatki o pravnem poslu:

 • Vrsta premoženja: nepremično premoženje države
 • Vrsta ravnanja: prodaja z neposredno pogodbo
 • Katastrska občina: 2151 Begunje
 • Parceli:
  • a)   338/14 (ID 6872571), pozidano zemljišče v izmeri 13 m2 – po osnovni namenski rabi: krajina – območje kmetijskih zemljišč (K), po podrobni namenski rabi: K2 – površine drugih kmetijskih površin
  • b)   338/16 (ID 6872569), pozidano zemljišče v izmeri 17 m2 – po osnovni namenski rabi: poselitev – mešana območja (M), po podrobni namenski rabi: MO – osrednje površine
 • Predkupna pravica občine: obstaja na parceli 338/16 (ID 6872569)
 • Upravljavec parcel: Psihiatrična bolnišnica Begunje
 • Lastnik parcel: Republika Slovenija do celote
 • Kupec parcel:Elektro Gorenjska d.d.
 • Skupna vrednost pravnega posla: 2.700,00 EUR

Dodatne informacije lahko dobite pri Suzani Lotrič, pravni svetovalki, elektronski naslov: suzana.lotric@pb-begunje.si, telefonska številka: 04 533 52 84.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Branko Brinšek, direktor

Begunje na Gorenjskem, 30. november 2018

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP