Novice

10.04.2024

Razpisa za delovno mesto - zdravnik specialist psihiatrije

Objavljamo razpisa za delovno mesto - zdravnik specialist psihiatrije.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novice

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

30.11.2018

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, ki jo zastopa direktor Branko Brinšek, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Neposredna pogodba se sklepa z namenom prodaje dveh parcel, na katerih je predvidena gradnja nove transformatorske postaje in ju kupec potrebuje za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti distribucije električne energije, ki je v javno korist.

Osnovni podatki o pravnem poslu:

 • Vrsta premoženja: nepremično premoženje države
 • Vrsta ravnanja: prodaja z neposredno pogodbo
 • Katastrska občina: 2151 Begunje
 • Parceli:
  • a)   338/14 (ID 6872571), pozidano zemljišče v izmeri 13 m2 – po osnovni namenski rabi: krajina – območje kmetijskih zemljišč (K), po podrobni namenski rabi: K2 – površine drugih kmetijskih površin
  • b)   338/16 (ID 6872569), pozidano zemljišče v izmeri 17 m2 – po osnovni namenski rabi: poselitev – mešana območja (M), po podrobni namenski rabi: MO – osrednje površine
 • Predkupna pravica občine: obstaja na parceli 338/16 (ID 6872569)
 • Upravljavec parcel: Psihiatrična bolnišnica Begunje
 • Lastnik parcel: Republika Slovenija do celote
 • Kupec parcel:Elektro Gorenjska d.d.
 • Skupna vrednost pravnega posla: 2.700,00 EUR

Dodatne informacije lahko dobite pri Suzani Lotrič, pravni svetovalki, elektronski naslov: suzana.lotric@pb-begunje.si, telefonska številka: 04 533 52 84.

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Branko Brinšek, direktor

Begunje na Gorenjskem, 30. november 2018

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI