Novice

14.06.2024

Klub odpuščenih pacientov (KOP) odpade

Obveščamo vas, da KOP v torek, 18.6.2024 odpade.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Za paciente in svojce

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:
Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, T: 04 533 52 00, E: tajnistvo@pb-begunje.si

Posamezniki, na katere se nanašajo pridobljeni in ustvarjeni podatki, se lahko, v primeru kakršnih koli vprašanj glede obdelave1 osebnih podatkov, obrnejo na imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO).

Namen obdelave osebnih podatkov:
Osebne podatke obdelujemo zgolj v obsegu in na način, ki je potreben za dosego namena, zaradi katerega so bili osebni podatki pridobljeni (na podlagi veljavnih predpisov oziroma izražene volje s strani posameznika). Osebne podatke varujemo pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo oziroma vpogledom. Prav tako skrbimo, da ne pride do izgube, uničenja ali kakršne koli druge poškodbe osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pred iztekom roka hrambe. Skladno z interno politiko upravljanja z varnostnimi incidenti se, v primeru suma kršitve, izvede interni notranji nadzor in, v kolikor bi bila izkazana potreba po tem, obveščanje pristojnih organov.

Osebni podatki, ki se zbirajo, so:

  • osnovni osebni podatki (ime, priimek, podatek o stalnem in/ali začasnem prebivališču, EMŠO),
  • osnovni kontaktni podatki,
  • podatki o kontaktni osebi, pooblaščeni za seznanitev z vašim zdravstvenim stanjem in vpogledom v vašo zdravstveno dokumentacijo,
  • osebni podatki, ki so potrebni za obravnavo vašega zdravstvenega stanja,
  • osnovni podatki, potrebni za izstavitev računa (zbirajo in obdelujejo se v primeru samoplačniških storitev, doplačil za zdravstvene storitve) idr.


Osebni podatki se obdelujejo do izpolnitve namena oziroma skladno z rokom hrambe osebnih podatkov, ki je določen z veljavno zakonodajo oziroma do preklica v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve.

Osebni podatki, ki bodo:

  • pridobljeni tekom obravnave v bolnišnici (npr. opis težav in vzrokov zanje, pretekle bolezni in poškodbe ter njihovo zdravljenje, bolezni v družini, skrb za lastno zdravje in faktorji tveganja, osebne, družinske in ekonomsko-socialne razmere, želeni termini, vprašalniki, pisne izjave, zdravniška potrdila, mnenja in spričevala, izvidi, odpustnice, diagnostično gradivo ipd.),
  • po potrebi in pogojno pridobljeni od drugih upravljavcev (npr. od ZZZS – on line zdravstveno zavarovanje, NIJZ – informacijske rešitve eZdravja, drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, delodajalca ali drugega napotnega organa oziroma organizacije) ali
  • nastali v bolnišnici v okviru izvajanja zdravstvene oskrbe (vključno s podatki, ki bodo ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih izvajalcih, npr. v laboratorijih),


se bodo zbirali, uporabljali in drugače obdelovali za namen zagotavljanja varne, kakovostne, primerne in učinkovite zdravstvene oskrbe (v bolnišnici ali pri drugem izvajalcu zdravstvene oskrbe, če boste tja napoteni ali tam nadaljevali zdravljenje). Podatki so del redne zdravstvene dokumentacije v papirni in elektronski obliki, ter se hranijo enako dolgo kot vaša zdravstvena dokumentacija2. Določeni osebni podatki se lahko vodijo tudi v posebnih zbirkah, npr. v čakalnih seznamih ali naročilnih knjigah.

Brez osnovnih anamnestičnih informacij, ki nam jih o sebi podate prostovoljno, izvedba zdravstvene oskrbe ni možna ali pa bi bila bistveno otežena. Po Zakonu o pacientovih pravicah je pacient dolžan dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v družini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa. Poleg tega je dolžan obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem, in pravočasno obvestiti bolnišnico o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena zlasti v Zakonu o pacientovih pravicah in Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. Delno so podlage določene tudi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter v nekaterih drugih specialnih zakonih s področja zdravstva. Tisti obdelavi podatkov, ki je po predpisih obvezna, ni možno ugovarjati. Kadar je obdelava podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, pa obdelava osebnih podatkov poteka v okviru podane privolitve posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov za točno določen namen, vse do preklica.

Podatki se praviloma ne posredujejo tretjim osebam, razen če upravičenec izkaže ustrezno pravno podlago za posredovanje; v tem primeru se podatki posredujejo ob strogem upoštevanju načela sorazmernosti (zgolj podatki za namen, ki ga izkaže upravičenec). Podatki se lahko posredujejo tretjim osebam tudi na podlagi vašega pisnega soglasja za seznanitev z vašimi osebnimi podatki.

Pravice posameznika:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do seznanitve s lastnimi osebnimi podatki ter zdravstveno dokumentacijo ter pravico do ugovora, izbrisa, popravka, omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov, če so za to izpolnjeni pogoji3. Pravica do izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve. Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, lahko privolitev kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

V kolikor menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, se lahko obrnete na DPO ali vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.


Psihiatrična bolnišnica Begunje
Branko Brinšek, direktor

 

1 Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (s sredstvi informacijske tehnologije).
2 Najpomembnejša zdravstvena dokumentacija se po zakonu hrani še 10 let po smrti pacienta, ostala osnovna dokumentacija 15 let od nastanka, za določene dokumente v sistemu javnega zdravstva pa roke hrambe določa tudi enotni klasifikacijski načrt.
3 41. člen Zakona o pacientovih pravicah ter 15. do 22. člen GDPR.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI