Novice

17.07.2024

Razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik)

Objavljamo razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti (pripravnik) - M/Ž

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Svet zavoda 2017 – 2021

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2017 – 2021 so:

 • predstavniki ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje):
  • mag. Alenka Šik, predsednica sveta zavoda,
  • Mirjan Hren,
  • Anica Užmah, (do 13. 9. 2018), Monika Ažman (od 13. 9. 2018)
  • mag. Čobal Nadja,
 • predstavnica zavarovancev (imenuje ZZZS):
  • Marjeta Zupet,
 • predstavnik lokalne skupnosti (imenuje Občina Radovljica):
  • Janez Urbanc,
 • predstavnica zaposlenih:
  • Simona Tomaževič.

Mandat članov Sveta zavoda, ki traja 4 leta, je pričel teči z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda, dne 14. decembra 2017.

Poročila o sejah Sveta zavoda:

 • 1. redna seja je bila sklicana 14. 12. 2017.

Člani sveta zavoda so konstituirali Svet zavoda PBB ter izvolili predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda PBB. Direktor bolnišnice je predstavil javni zdravstveni zavod Psihiatrično bolnišnico Begunje. Predsednica sveta zavoda je predstavila Poslovnik o delu Sveta zavoda PBB. Obravnavali in sprejeli so Poročilo o notranji reviziji v letu 2017, Načrt notranje revizije v letu 2018 in predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev. Zaposlenim so potrdili soglasja za delo pri drugem delodajalcu.

 • 2. redna seja je bila sklicana 26. 2. 2018.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi za direktorja PBB, Poročilo rednega letnega popisa 2017, Letno poročilo 2017, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za 2017 in načrt za 2018, spremembe cenika PBB. Seznanili so se s prvimi izhodišči za pripravo FN 2018.

 • 3. redna seja je bila sklicana 29. 3. 2018.

Člani sveta zavoda so obravnavali Program dela in finančnega načrta 2018, obravnavali in sprejeli oceno delovne uspešnosti v letu 2017 za direktorja ter spremembe in čistopis cenika PBB. Seznanili so se z upravljanjem nepremičnin na območju PBB.

 • 4. redna dopisna seja je bila sklicana 6. 4. 2018.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Program dela in finančni načrt 2018.

 • 5. redna seja je bila sklicana 24. 5. 2018.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvem četrtletju 2018, poročilom o čakalnih dobah, Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 ter vpogledom v projektno dokumentacijo za ureditev območja PBB.

 • 6. redna seja je bila sklicana 13. 9. 2018.

Člani sveta zavoda so razrešili Anico Užmah in imenovali novo predstavnico ustanovitelja v svetu zavoda Moniko Ažman. Obravnavali in sprejeli so poročilo o poslovanju v prvem polletju 2018 ter se seznanili s poročilom o čakalnih dobah.

 • 7. redna seja je bila sklicana 22. 11. 2018.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2018 in poročilo o čakalnih dobah do 31. 10. 2018, z izjemo od načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v letu 2018 ter poročilo o upravljanju s tveganji. Obravnavali in sprejeli so predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev.

 • 8. redna dopisna seja je bila sklicana 22. 11. 2018.

Člani sveta zavoda so se seznanili z rednim letnim popisom 2018 ter obravnavali in sprejeli predlog za odpis opredmetenih osnovnih sredstev, zdravil in potrošnega materiala.

 • 9. redna seja je bila sklicana 21. 2. 2019.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Letno poročilo 2018 in oceno o delovni uspešnosti direktorju. Seznanili so se s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za 2018 in načrt za 2019, poročilom o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2018, prvimi izhodišči za pripravo FN 2019, načrtom aktivnosti notranje revizije za leto 2019 ter poročilom o upravljanju s področjem požarne varnosti.

 • 10. redna seja je bila sklicana 28. 3. 2019.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Programa dela in finančnega načrta 2019 ter se seznanili s pravilnikom o razporejanju stroškov na stroškovna mesta in poročilom o čakalnih dobah in programom za obvladovanje čakalnih dob.

 • 11. redna dopisna seja je bila sklicana 30. 4. 2019.

Člani sveta zavoda so potrdili Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob.

 • 12. redna seja je bila sklicana 23. 5. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvem četrtletju 2019, obravnavali in sprejeli Predlog sprememb postavk v okviru načrtovanih investicij v FN 2019 in Predlog odpisa osnovnih sredstev med letom. Seznanili so se s Poročilom o zasedenosti postelj in Poročilom o čakalnih dobah.

 • 13. redna seja je bila sklicana 20. 6. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili z obstoječo organizacijsko strukturo in predlogom nove organizacijske strukture ter obravnavali prejeta anonimna pisma.

 • 14. redna dopisna seja je bila sklicana 8. 8. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o čakalnih dobah in ukrepih za skrajšanje čakalnih dob za prvo polletje 2019.

 • 15. redna seja je bila sklicana 19. 9. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju polletja 2019, Poročilom o čakalnih dobah, Polletnim poročilom o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB, Poročilom varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB ter z izhodišči za strategijo razvoja bolnišnice za nadaljnjih pet let.

 • 16. redna dopisna seja je bila sklicana 25. 10. 2019.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli  Predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev med letom v letu 2019. Seznanili so se s Poročilom o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob.

 • 17. redna seja je bila sklicana 21. 11. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2019 in Sistemizacijo delovnih mest v PBB.

 • 18. redna a seja je bila sklicana 23. 1. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o čakalnih dobah za IV. kvartalno obdobje 2019 v PBB. Potrdili so nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje pred sprejetjem finančnega načrta ter sprejeli Predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev na dan 31. 12. 2019.

 • 19. redna seja je bila sklicana 26. 2. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o delu Sveta zavoda PBB 2018 – 2021, s Predlogom programa dela Sveta zavoda PBB za leto 2020, Poročilo o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB za leto 2019 ter z rednim letnim popisom za leto 2019. Obravnavali in sprejeli so Letno poročilo za leto 2019.

 • 20. redna dopisna seja je bila sklicana 28. 4. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvih treh mesecih 2020 in Poročilom o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob. Svet zavoda se je seznanil s osnutkom Programa dela in finančnim načrtom PBB za leto 2020, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.

 • 21. redna dopisna seja je bila sklicana 28. 5. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Sklepom o določitvi delovišč in skupin v katerih so v psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP. Seznanili so se z določitvami dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Sprejeli in potrdili so spremembo uvrstitve v plačni razred za delovno mesto »POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO«

 • 22. redna seja je bila sklicana 17. 6. 2020

Člani sveta zavoda so se seznanili  s pripravo načrta za novo intervencijsko pot v PBB, seznanili so se tudi s Sklepom o določitvi delovišč in skupin, v katerih so v Psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP in seznanili so se tudi z  določitvijo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje. Člani sveta zavod so direktorja seznanili  z dopisom: Stališča članov sindikata Fides PBB glede komunikacije vodstva in odnosov v bolnišnici.

 • 23. redna dopisna seja je bila sklicana 28. 7. 2020

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Programa dela in finančnega načrta 2020. Seznanili so se z dopisom Ministrstva za zdravje, z dne 15. 6. 2020 in izplačilo dodatkov za delo v rizičnih razmerah. Sprejeli so sklep o izplačilo dodatka direktorju za mesec maj 2020, skladu z 11. točko prvega odstavka 39. člena KPJS, izplača  dodatek v višini 65% za delo v rizičnih razmerah, za redni delovni čas, ki ga opravlja kot zdravnik. Obravnavali so Poročilo o čakalnih dobah na dan 30. 6. 2020 v PBB.

 • 24. redna seja je bila sklicana 27. 8. 2020

Člani sveta zavoda so  obravnavali in sprejeli Polletno poročilo o poslovanju 2020 v PBB. Seznanili so se z dopisom MZ za izplačilo dodatka za rizične razmere za mesec maj 2020 in izplačilom dodatka direktorju in z dopisoma MZ o čakalnih dobah in poročilom o čakalnih dobah na dan 31. 7. 2020, seznanili so se s Poročilom o izvedeni anketi o izkušnjah in zadovoljstvu pacientov v PBB. ter z dopisom z dopisoma MZ o izplačilu sredstev za redno delovno uspešnost.

 • 25. redna seja je bila sklicana 22. 10. 2020

Člani sveta zavoda so  se  seznanili s skepi sej Sveta zavoda PBB v letu 2020 in obravnavali nerealizirane sklepe. Seznanili so se tudi s poslovnimi dogodki v bolnišnici. Pooblastili so predsednico Sveta zavoda PBB ga. mag. Alenko Šik, da za direktorja bolnišnice podpiše Sklep o odobritvi začasnega dela na domu po 169. členu Zakona o delovnih razmerjih v obdobju epidemije COVID-19 in  Aneks k pogodbi o zaposlitvi za delno opravljanje dela direktorja na domu v okviru delovnega mesta direktorja bolnišnice v obsegu 80% (32 ur tedensko). Potrdili so prerazporeditev sredstev v sklopu načrtovanih investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2020 iz postavke Napeljava za dostop do transformatorske postaje na postavko Klimatsko prezračevalna naprava v pralnici v višini 15.000,00 €, preostanek sredstev ter sredstva namenjena prezračevanju čakalnice in selitev psihoterapevtskih oddelkov v višini pa 15.000 € pa na novo postavko Projektna naloga »Vila«. Sredstva v višini 15.000 € so namenjena posnetku trenutnega stanja objekta in analize z možnostjo preverjanja izdelave dodatnega prizidka na S strani.  Svet zavoda se redno seznanja z vsemi aktivnostmi na projektu »Vila«. Potrdili so spremembo Poslovnika o delu Sveta zavoda PBB, da se omogoči sklic sej tudi preko načina video konference. Seznanili so se tudi s pripravljenimi gradivom za izdelavo strateškega načrta.

 • 26.  redna dopisna seja je bila sklicana 26. 11. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2020 in  čakalnimi dobami na dan 30.9.2020. Potrdili so odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, katerih nabavna vrednost znaša 11.322,37 EUR, popravek vrednosti 11.284,09 EUR in sedanja vrednost 38,28 EUR, na dan 31. 10. 2020.

 • 27.  redna seja je bila sklicana 25. 2. 2021.

Na seji je bilo predstavljeno razrešitev in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svetu zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje. Člani sveta zavoda so seznanili z rednim letnim popisom in Predlog za odpis opredmetenih osnovnih sredstev, zdravil in potrošnega materiala ter s poročilom Covid-19. Potrdili so potrdi Računovodsko poročilo PBB za leto 2020. Letno poročilo PBB za leto 2020 se pripravi v skladu z navodili Ministrstva za zdravje in se ga predstavi na naslednji seji. Člani sveta zavoda so se seznanili tudi s predstavitvijo problematike organizacije gerontopsihiatričnega oddelka in s stanjem priprave Strateškega načrta PBB 2021-2025. Poslovodstvo na naslednji seji predstavi osnutek Strateškega načrta  2021 – 2025 ter predvidene aktivnosti  in terminski načrt do sprejema Strateškega načrta  2021 – 2025.

 • 28.  redna dopisna seja je bila sklicana 28. 3. 2021.

Člani sveta zavoda so sprejeli Letno poročilo Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2020. Ugotovljeni presežek za leto 2021 v višini 57.458 EUR in neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let v višini 1.262.005 EUR, v skupnem znesku 1.319.463 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2021. Zadolžijo vodstvo se opravi notranja revizija pravilnosti obračuna in izplačil nadurnega dela in povečanega obsega dela za zaposlene v času od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2021 v PBB - rok za poročanje o revizijskem poročilu 31. 5. 2021 in da se opravi notranja revizija vzpostavljenega sistema notranjih kontrol, za pripravo gradiv, za seje sveta zavoda s poudarkom na letnem poročilu - rok za poročanje o revizijskem poročilu 30. 9. 2021. Člani sveta zavoda direktorju Psihiatrične bolnišnice Begunje, Branku Brinšku, dr. med., spec. psih., se za leto 2020, po izpeljanem postopku ocenitve delovne uspešnosti v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/2021), določi delovna uspešnost v višini 70% in na njeni podlagi ocena odlično (5). Seznanijo se s Poročilom COVID-19 za obdobje od januarja do  februarja 2021, s Poročilom o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2020, s Poročilom o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob, s Poročilom o notranji reviziji 2020 in seznani z osnutkom Finančnega načrta PBB.  Člani sveta zavoda se seznanijo tudi o poteku mandata direktorja in postopkovnikom za novo imenovanje direktorja in potrdi vso potrebne razpisne pogoje za imenovanje novega direktorja.

 • 29.  redna seja je bila sklicana 25. 5. 2021.

Člani sveta zavoda so se seznanili z anonimno prijavo z dne 22. 3. 2021 – Pritožba nad direktorjem Psihiatrične bolnišnice Begunje. Svet zavoda vodstvu bolnišnice naloži, da najkasneje do 31. 5. 2021 svetu zavoda predstavi končno poročilo notranje revizije obračuna in izplačil nadurnega dela ter povečanega obsega dela za obdobje od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2021. Na predstavitev vodstvo povabi tudi revizorko. Vodstvo bolnišnice najkasneje do 31. 5. 2021 svetu zavoda predloži pooblastilo, ki ga ima oseba, ki odobrava potne naloge, dopuste, ipd. za direktorja. Vodstvo bolnišnice najkasneje do 31. 5. 2021 svetu zavoda predstavi poročilo o skladnosti ročno vpisane evidence delovnega časa z izpisi dogodkov kontrole gibanja po stavbi PBB z evidenčno kartico Pomočnika direktorja za zdravstveno nego za čas od 1. 3. 2020 do 31. 3. 20121 in priloži izpis registriranih dogodkov kontrole gibanja po stavbi PBB za pomočnika direktorja zdravstvene nege PBB za to obdobje. Vodstvo bolnišnice najkasneje do 31. 5. 2021 pripravi svetu zavoda predstavitev sistemizacije delovnih mest in organizacijske strukture v zdravstveni negi PBB. Vodstvo bolnišnice najkasneje do 31. 5. 2021 pridobi pravno mnenje o veljavnosti pogodb o zaposlitvi Pomočnika direktorja za zdravstveno nego (pomočnik direktorja, strokovni vodja, svetovalec) in ga predstavi svetu zavoda. Direktor bolnišnice najkasneje do 31. 5. 2021 Svetu zavoda pripravi poročilo iz katerega bo razvidna ocena kompetenc in dela Vodje poslovnega področja.

 • 30.  redna dopisna seja je bila sklicana 28. 3. 2021.

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje imenuje Mitja Logarja, V boršt 9, 1235 Radomlje, za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje.
Mandat direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje traja štiri (4) leta in prične praviloma teči z dnem 1. 9. 2021.
K sklepu o imenovanju mora podati soglasje Vlada RS (ustanovitelj).
Z izdanim soglasjem ustanovitelja je odločitev o imenovanju dokončna (začne veljati). Z imenovanim direktorjem javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje se sklene pogodba o zaposlitvi, praviloma z dnem 1. 9. 2021, za mandatno obdobje 4 let.

 • 31.  redna dopisna seja je bila sklicana 2. 5. 2021.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom skladnosti ročno vpisane evidence delovnega časa z izpisi dogodkov kontrole gibanja po stavbi PBB za pomočnika direktorja za zdravstveno nego in ukrepi, ki jih je sprejel direktor zaradi ugotovljenih nepravilnosti, seznanili s pravnim mnenjem o veljavnosti pogodb o zaposlitvi pomočnika direktorja za zdravstveno nego in vodstvo zadolžili, da na naslednji seji poroča o izvedenih ukrepih v zvezi s pogodbami o zaposlitvi za pomočnika direktorja za ZN. Člani sveta zavoda so se seznanili s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji na področju nadur in povečanega obsega dela in zadolžili vodstvo, da pripravi ukrepe na podlagi priporočil in ugotovitev notranje revizije za področja, kjer so kontrole delno vzpostavljene in poroča na naslednji seji sveta zavoda. Vodstvo preveri pravilnost obračuna ur (evidenca delovnega časa) in obračuna in izplačila plač (osnova, dodatek za delovno dobo, dodatek za delo s COVID pacienti, dodatek za delo v rizičnih razmerah, dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, delo preko polnega delovnega časa (tudi dodatek za koriščene nadure), prehrana na delu, prevoz na delo, povečanega obsega dela, delo na domu, za obdobje od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021 za vse zaposlene ter prikaže izračun preveč izplačanih plač po zaposlenih v roku 90 dni. Člani sveta zavoda so se seznanili s končnim poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji na področju izplačila plač pomočnika direktorja za ZN in Poročilom o nepravilnostih ugotovljenih pri izredni notranji reviziji izplačila plač za pomočnika direktorja za ZN. Člani sveta zavoda predlagajo, da se pomočniku direktorja za ZN takoj odvzame pooblastilo za ročne vnose v evidenco delovnega časa za lastne ure ter da vodstvo preveri pooblastila za vnose v evidenco delovnega časa, ki jih imajo ostali zaposleni. Poročilo poda na naslednji seji sveta zavoda. 2021: Vodstvo preveri in prikaže izračun preveč izplačanih plač (pravilnost obračuna ur (evidenca delovnega časa) in obračuna in izplačila plač (osnova, dodatek za delovno dobo, dodatek za delo s COVID pacienti, dodatek za delo v rizičnih razmerah, dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, delo preko polnega delovnega časa (tudi dodatek za koriščene nadure), prehrana na delu, prevoz na delo, povečanega obsega dela, delo na domu), za obdobje od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021 za pomočnika direktorja za zdravstveno nego, do naslednje seje sveta zavoda (predvidoma 7. 7. 2021). Člani sveta zavoda predlagajo, da glede na ugotovitve notranje revizije v zvezi z nepravilnostmi pri evidenci delovnega časa direktor v skladu z delovnopravno zakonodajo takoj izpelje ustrezne ukrepe za pomočnika direktorja za ZN in o tem poroča na naslednji seji sveta zavoda. Vodstvo preveri in prikaže izračun preveč izplačanih plač (pravilnost obračuna ur (evidenca delovnega časa) in obračuna in izplačila plač (osnova, dodatek za delovno dobo, dodatek za delo s COVID pacienti, dodatek za delo v rizičnih razmerah, dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, delo preko polnega delovnega časa (tudi dodatek za koriščene nadure), prehrana na delu, prevoz na delo, povečanega obsega dela, delo na domu), za obdobje od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2021 za pomočnika direktorja za zdravstveno nego, do naslednje seje sveta zavoda (predvidoma 7. 7. 2021).
Člani sveta zavoda predlagajo, da glede na ugotovitve notranje revizije v zvezi z nepravilnostmi pri evidenci delovnega časa direktor v skladu z delovnopravno zakonodajo takoj izpelje ustrezne ukrepe za pomočnika direktorja za ZN in o tem poroča na naslednji seji sveta zavoda.
Člani sveta zavoda so se seznanili s trimesečnim poročilo poslovanja (1 – 3 2021) v PBB., seznanili so se s čakalnimi dobami za obdobje od 1 do 3 2021, seznanili so se poročilom o pripravah, poteku in rezultatih rednega letnega popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31. 3. 2021. Člani sveta zavoda potrjujejo odpis opredmetenih osnovnih sredstev Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31.3.2021 v višini 7.339,79 eur, ki se izločijo iz uporabe, katerih sedanja vrednost znaša 0,00 EUR. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu, so seznanili z Osnutkom strateškega načrta PBB in seznanili s stališči Sindikata Fides v zvezi z vodenjem PBB (gradivo poslano 6. 5. 2021).

 • 32.  redna dopisna seja je bila sklicana 2. 6. 2021.

Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje se je seznanil z ukrepi, ki so bili podani pomočniku direktorja za ZN.  O nadaljnjih ukrepih bo odločal po prejemu izračuna preveč izplačanih plač za pomočnika za ZN s strani notranje revizorke. Vodstvo zadolži, da se povzetki sej redno objavljajo na javno dostopni spletni strani bolnišnice, tudi kot novica. Arhiv objav pa je viden pod zavihkom Svet zavoda. Seznanili so se s pozivom sindikata SZSVS. Vodstvo bolnišnice se pozove, da vzpostavi ustrezno komunikacijo s sindikatom SZSVS in ostalimi sindikati v zvezi z izplačili dodatkov ter o tem poroča svetu zavoda in naložili vodstvu da do septembrske seje pripravi analizo izplačanih dodatkov po zaposlenih (delovnih mestih, enotah), po vrsti dodatkov, višini dodatkov in deležih ur, za katere so bili izplačani dodatki. Potrdili so direktorju Psihiatrične bolnišnice Begunje, Branku Brinšku, dr. med., spec. psih., se za leto 2020 izplača redno delovno uspešnost v višini 5 % sredstev za osnovne plače za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v znesku 878,70 EUR. Izplačilo redne delovne uspešnosti se izvede po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije. Obravnavali so tudi Program dela in finančni načrt za 2021 PBB, ki pa ga niso potrdili zaradi ključne pomanjkljivosti, ker iz predloga ni jasno razvidno, ali je kadrovski načrt usklajen s končnimi izhodišči MZ za pripravo FN. Vodstvo PBB je povedalo, da je za Geriatrični oddelek predvidenih 6 dodatnih zaposlitev, iz Obrazca 3, drugi del, pa je navedenih 9 dodatnih zaposlitev. Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje je soglašal z vsebino predloga pogodbe o zaposlitvi Mitje Logarja za direktorja PBB za mandatno obdobje štirih let od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2025 ter pooblastil predsednico Sveta zavoda PBB za podpis in sklenitev pogodbe o zaposlitvi s kandidatom za direktorja PBB, Mitjem Logarjem.

 • 33. redna dopisna seja je bila sklicana 5. 8. 2021.

Člani sveta zavoda so prejeli tretjo dopolnjeno verzijo Program dela in finančni načrt za 2021 PBB, katerega niso potrdili. Ugotovili so, da so v obveznih obrazcih napake (napačne navedbe), zato ni jasno ali so upoštevana končna izhodišča MZ. Zadolžijo vodstvo PBB, da v Programu dela in finančnem načrtu 2021 vsebinsko uskladi besedilo, tabele in obvezne obrazce v načrtu, skladno z navodili in izhodišči MZ. Predlagajo vodstvu bolnišnice, da se v Programa dela in finančnega načrta 2021 vključi dodaten znesek 5.000 EUR za dodatne storitve notranje revizije v PBB. Seznanijo se tudi z Zahtevkom za zagotovitev pravne pomoči direktorju Branku Brinšku, dr. med., spec. psih. Na podlagi Uredbe o načinu zagotavljanja plačane pravne pomoči javnim uslužbencem člani ugotovijo, da vloga ni popolna in direktorja pozovejo, da jo dopolni. Seznanijo se tudi z Obvestilom Ministrstva za zdravje o Gradivu za delovanje predstavnikov ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, z dne 20. 7. 2021. Člani sveta zavoda zadolži vodstvo bolnišnice, da skladno s prejetim dopisom MZ, št. 0140-3/2021/49, z dne 4. 8. 2021, pripravi načrt pripravljenosti na epidemijo. Člani sveta zavoda se na koncu seznanijo še z ustno izjavo s prošnjo za varstvo pred šikaniranjem direktorja pravne svetovalke. Zadolžijo predstavnico Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije in predstavnico FIDES, da pregledata in ugotovita časovno sosledje dokumentacije v zvezi s prijavo psihičnega nasilja zoper pravno svetovalko v juliju 2021 in o tem poročata poslovodstvu in Svetu PBB na eni od naslednjih sej.

 • 35. redna dopisna seja je bila sklicana 23. 9. 2021.

Člani sveta PBB so se seznanili z realizacijo sklepov in pobud iz predhodnih sej, ki so se nanašali na notranje revizijske dejavnosti, sodelovanje z Občino Radovljica in medosebne odnose v PBB. Sprejeli so sklep o razpisu volitev predstavnika zaposlenih v Svet zavoda PBB in sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev med letom. Seznanili so se z ukrepi, ki jih je vodstvo PBB pripravilo z namenom pozitivnega poslovanja do konca leta 2021, ki je v veliki meri odvisno od realiziranega programa dela po pogodbi z ZZZS in poročilom o obvladovanju čakalnih dob v PBB. Podali so soglasja direktorju za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Člani sveta zavoda so obravnavali tudi problematiko slabih medsebojnih odnosov v PBB in pozvali vodstvo, da aktivno pristopi k reševanju internih sporov z namenom, da se izboljša organizacijska klima in zagotovijo varna delovna mesta v najširšem pomenu besede.

 • Povzetek 36. redne seje, ki je potekala dne 9. 12. 2021.

Člani sveta PBB so se seznanili z realizacijo sklepov in pobud iz predhodnih sej, ki so se nanašali na notranje revizijske dejavnosti, sodelovanje s predstavniki sindikatov in imenovanju predstavnika zaposlenih v Svet zavoda PBB. Seznanili so se s Poročilo o poteku dela v PBB v času poslabšanih razmer zaradi Covid - 19, s Poročilom o delu Sveta zavoda PBB v mandatnem obdobju 2017 – 2021 in Informacijo o čakalnih dob v PBB. Potrdili so dopolnitev načrta notranje revizijske dejavnosti za leto 2021 ter redno delovno uspešnost za pomočnika direktorja za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI