Novice

29.05.2024

Razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu

Objavljamo razpisa za delovno mesto strežnice v zdravstvu.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Svet zavoda 2021 -2023

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2021 – 2025 so:

 • predstavniki ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje):
  • dr. Branko Bregar (od 21. 7. 2022),
  • mag. Vesna Simič (od 21. 7. 2022),
  • mag. Tomaž Krišelj (od 21. 7. 2022),
  • mag. Anja Kocjančič (od 21. 7. 2022).
 • predstavnica zavarovancev (imenuje ZZZS):
  • Marjana Perkovič,
 • predstavnik lokalne skupnosti (imenuje Občina Radovljica):
  • Sašo Gašperin,
 • predstavnica zaposlenih:
  • Dino Alukić.


Statut javnega zdravtsvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje - 29.6.2023
- .pdf


Poročila o sejah Sveta zavoda:

 • Povzetek 1. redne seje, ki je potekala dne 21. 12. 2021.
  Člani sveta PBB so konstituirali Svet zavoda PBB ter izvolili predsednico in namestnika predsednice Sveta zavoda PBB. Imenovani člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2021 – 2025 so:
  • Predstavnik ustanovitelja:
   • mag. Mojca Vnučec Špacapan (predsednica),
   • Maja Kunčič,
   • Milena Uzar,
   • Srečko Brumen.
  • Predstavnica zavarovancev:
   • Marjana Perkovič
  • Predstavnik Občine Radovljica:
   • Sašo Gašperin.
  • Predstavnik zaposlenih:
   • Dino Alukić (namestnik predsednice).

 • Povzetek 2. redne seje, ki je potekala dne 17. 2. 2022.
  Člani sveta PBB so sprejeli Program dela in finančni načrt 2022. Potrdili so Predlog sej sveta zavoda za leto 2022 ter dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda PBB.

 • Povzetek 3. redne seje, ki je potekala dne 28. 2. 2022.
  Člani sveta PBB so sprejeli Letno poročilo 2021. Podali so oceno delovne uspešnosti in višino redne delovne uspešnosti za plačno skupino B ter se seznanili s Poročilom o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2021.

 • Povzetek 4. redne seje, ki je potekala dne 7. 4. 2022.
  Člani sveta PBB so potrdili, da se notranja revizija izvede z zunanjim izvajalcem. Seznanili so se s priporočili notranje revizije 2021 in njihovim izvajanjem ter zadolžili poslovodstvo, da na vsaki seji Sveta PBB poroča o izvajanju ukrepov. Seznanili so se s Programom obvladovanja čakalnih dob in s Poročilom o oceni strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB za leto 2021.

 • Povzetek 5. redne seje, ki je potekala dne 9. 6. 2022.
  Člani sveta PBB so se seznanili z izvajanjem nerealiziranih sklepov in  poročanjem o izvajanju ukrepov iz odzivnih poročil notranje revizije. Seznanili so se tudi s poslovanjem v prvem četrtletju leta 2022 in osnutkom Strateškega načrta 2022-2031.

 • Povzetek 6. redne seje, ki je potekala dne 21. 7. 2022.
  Člani sveta PBB so se seznanili, da se kot predstavniki ustanovitelja na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije do izteka mandata sveta zavoda, do 20. 12. 2025 imenujejo naslednji predstavniki: dr. Branko Bregar, mag. Vesna Simič, mag. Tomaž Krišelj in mag. Anja Kocjančič. Svet PBB je izvolil za novega predsednika Sveta PBB dr. Branka Bregarja. Seznanil se s Poročilo o delu sveta zavoda v obdobju od 2021 – 2025, s Predstavitvijo javnega zdravstvene zavoda PBB, s predstavitvijo Poslovnika o delu Sveta zavoda PBB in se seznanili s Poslovanjem zavoda za obdobje I - V 2022.

 • Povzetek 7. redne seje, ki je potekala dne 12. 9. 2022.
  Člani sveta PBB so se seznanili, da se s Poročilom poslovanja in Poročilom čakalnih dob od januarja do julija 2022. Seznanili so se tudi z notranjimi revizijami v letu 2020 in 2021, s Pravilnikom o delo od doma ter Izdanimi soglasji pri drugem delodajalcu.

 • Povzetek 1. izredne seje, ki je potekala dne 20. 10. 2022.
  Svet PBB je potrdil Strateškega načrta PBB 2022–2031, Poslovnik o delu sveta zavoda PBB in potrdil Notranjo revizijo za leto 2022. Seznanil se je z realizacijo programa 1–9 2022, Pravilnik o opravljanju dela na domu in medletnih odpisov osnovnih sredstev. Seznanil se je tudi s pravnim mnenjem glede postopanja organov zavoda v primeru ugotovljene nepravilnosti zaposlenega.

 • Povzetek 1. dopisne seje, ki je potekala dne 21. 11. 2022.
  Člani sveta PBB so potrdili izbiro revizijske družbe Abeceda d.o.o. za izvedbo notranje revizije za leto 2022 in se seznanili z dopisom št.476-1/2022-2718-40 s strani Ministrstva za zdravje in načrtom sanacije poslovanja.

 • Povzetek 8. redna seje, ki je potekala dne 1. 12. 2022.
  Člani sveta PBB so se seznanili z Absentizmom PBB, Poslovanjem in čakalnimi dobami za obdobje od 1 – 10 2022 v PBB.

 • Povzetek 2. izredne seje, ki je potekala dne 6. 2. 2023.
  Svet PBB se je seznanil s Prvim osnutkom statuta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje in podal pripombe ter vprašanja, katera bodo posredovana Ministrstvu za zdravje.

 • Povzetek 2. dopisne seje, ki je potekala dne 15. 2. 2023.
  Člani sveta PBB so obravnavali in sprejeli Poročila o rednem letnem popisu OS, terjatev in obveznosti.

 • Povzetek 3. dopisne seje, ki je potekala dne 8. 3. 2023.
  Člani sveta PBB so obravnavali in sprejeli spremembo uvrstitve v plačni razred za delovno mesto »POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRTVO in uvrstitev v plačni razred za delovno mesto »POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNO IN POSLOVNO PODROČJE«.

 • Povzetek 9. redna seje, ki je potekala dne 23. 2. 2023.
  Člani sveta PBB so sprejeli Letno poročilo PBB za leto 2022.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI