Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Svet zavoda – mandatno obdobje 2013-2017

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2013 – 2017 so:

predstavniki ustanovitelja od 14. 11. 2013 do 11. 2. 2016:

 • Branko Suhadolnik, predsednik sveta zavoda
 • Alma Bernik
 • Gorazd V. Mrevlje
 • Nadja Čobal

predstavniki ustanovitelja od 11. 2. 2016 dalje:

 • Alenka Šik, predsednica sveta zavoda
 • Anica Užmah
 • Monika Ivanuša
 • Nadja Čobal

predstavnica ZZZS:

 • Zdenka Šink

predstavnica Občine Radovljica:

 • Metka Perko

predstavnik zaposlenih:

 • Branko Brinšek, namestnica: Teodora Repovž

Mandat članov Sveta zavoda, ki traja 4 leta, je pričel teči z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda, dne 14. novembra 2013.

Zapisniki sej Sveta zavoda

 • Poročilo 4. redne seje SZ

V četrtek, 13. 3. 2014 je potekala 4. redna seja Sveta zavoda psihiatrične bolnišnice Begunje, na kateri so člani sveta zavoda obravnavali in sprejeli Letno poročilo 2013, ocenili delovno uspešnost direktorja za leto 2013, se seznanili s poročilom o realizaciji ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2013 in sprejeli načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2014, obravnavali in sprejeli Finančni načrt za leto 2014 ter soglasno sprejeli predlagane spremembe Statuta Psihiatrične bolnišnice Begunje. Člani sveta zavoda so bili seznanjeni z izvajanjem Zakona o duševnem zdravju v bolnišnici, s poslovnimi dogodki med prvo in četrto sejo zavoda ter dobili odgovore na pobude, ki so jih podali na 3. redni seji.

 • Poročilo 5. redne seje SZ (dopisna)

5. redna seja je bila dopisna. Sklicana je bila 23. 4. 2014. Člani Sveta zavoda so glasovali in potrdili izdajo soglasja za sklenitev zaposlitev na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje za 4 javne uslužbence ter izločitev in odpis osnovnih sredstev.

 • Poročilo 6. redne seje SZ (dopisna)

6. redna seja je bila dopisna. Sklicana je bila 20. 5. 2014. Člani Sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvih treh mesecih 2014 ter potrdili soglasja štirim zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.

 • Poročilo 7. redne seje SZ

7. redna seja je bila sklicana 7. 8. 2014. Člani Sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvih šestih mesecih 2014, s poročilom Komisije za likvidacijo odpisa osnovnih sredstev, potrdili predlog za odpis osnovnih sredstev, sprejeli čistopis Statuta PBB ter potrdili soglasja štirim zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje. Seznanili so se tudi o sprejeti sistemizaciji in ocenjevanjem delovne uspešnosti v PBB ter z izvajanjem sistema vodenja kakovosti.

 • Poročilo 8. redne seje SZ

8. redna seja je bila sklicana 1. 12. 2014. Člani Sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2014, potrdili soglasja trem zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje, obravnavali in sprejeli osnutek  Strateškega načrta PBB 2015-2020  ter se seznanili s splošnimi informacijami o izvajanju načrta integritete.

 • Poročilo 9. redne seje SZ

9. redna seja je bila sklicana 5. 2. 2015. Člani Sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Poročilo o rednem letnem popisu OS, terjatev in obveznosti za 2014. Seznanili so se z izhodišči za pripravo in osnutkom Finančnega načrta za 2015, sodili za razmejitev posrednih stroškov na javno službo in tržno dejavnost ter sprejeli cenik storitev tržne dejavnosti. Sprejeli so Strateški načrt PBB 2015-2020. Sprejeli so tudi soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev v PBB in soglasje javnima uslužbencema za opravljanje zdravstvene storitve pri drugem delodajalcu. Seznanili so z izvajanjem Načrta integritete v PBB ter obravnavali in sprejeli spremembe Poslovnika o delu sveta PBB.

 • Poročilo 10. redne seje SZ

10. redna seja je bila sklicana 19. 3. 2015. Člani Sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Letno poročilo za 2014 in program dela in finančni načrt za 2015. Obravnavali so poročilo o delu Sveta zavoda PBB in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za l. 2014. Podali so oceno delovne uspešnosti za direktorja PBB ter soglasje za zaposlitve javnih uslužbencev v PBB za leto 2015 in soglasje javnim uslužbencem za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu za leto 2015. Seznanili so se z izvajanjem Zakona o pacientovih pravicah v PBB in poročilom o odpravi nepravilnosti ugotovljenih v Revizijskem poročilu RS Absentizem.

 • Poročilo 11. redne seje SZ (dopisna)

11. redna seja je bila dopisna. Sklicana je bila 21. 5. 2015. Člani Sveta zavoda so se seznanili z realizacijo finančnega načrta in poslovanjem v prvih treh mesecih leta 2015 ter izdal soglasje zdravstvenemu delavcu, zaposlenemu v javnem zdravstvenem zavodu, za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost.

 • Poročilo 12. redne seje SZ

12. redna seja je bila sklicana 6. 8. 2015. Člani Sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Poročilo o poslovanju PBB v obdobju januar – junij 2015 ter Rebalans Finančnega načrta 2015. Obravnavali so Poročilo Komisije za likvidacijo odpisanih osnovnih sredstev ter potrdili predlog odpisa osnovnih sredstev med letom. Prejeli so odgovore na pobude na 9., 10. seji in med sejama ter informacije o poslovnih dogodkih med 10. in 12. sejo, informacije o vodenju sistema kakovosti v PBB, poročilo o čakalnih dobah ter predstavitev izvajanja certifikata Družini prijazno podjetje.

 • Poročilo 13. redne seje SZ

13. redna seja je bila sklicana 21. 10. 2015. Člani Sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Poročilo o poslovanju PBB v obdobju januar – september 2015 in poročilo o zaposlovanju v istem obdobju. Obravnavali so Poročilo o realizaciji ukrepov na področju čakalnih dob. Prejeli so odgovore na pobude dane na 12. seji ter informacije o poslovnih dogodkih med 12. in 13. sejo. Sprejeli so soglasje za sklenitev podjemne pogodbe.

 • Poročilo 14. redne dopisne seje SZ

14. redna seja je bila sklicana 19. 11. 2015. Člani Sveta zavoda so sprejeli soglasja za sklenitev podjemnih in avtorskih pogodb.

 • Poročilo 15. redne seje SZ

15. redna seja je bila sklicana 11. 2. 2016. Zaradi spremembe v članstvu predstavnikov ustanovitelja je bil ponovno konstituiran svet zavod ter izvoljena predsednik in namestnik predsednika sveta zavoda. Podano je bilo poročilo o delu
Sveta zavoda v letu 2015 in sprejet program dela sveta zavoda 2016. Obravnavali in sprejeli so Poročilo o rednem letnem popisu OS, terjatev in obveznosti za l. 2015, podali soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu za leto 2016 ter prejeli poročilo o izvajanju ZJN.

 • Poročilo 16. redne dopisne seje SZ

16. redna seja je bila sklicana 15. 2. 2016. Člani sveta zavoda so sprejeli dopolnjeno Poročilo o letnem popisu sredstev, terjatev in obveznosti v PBB na dan 31. 12. 2015.

 • Poročilo 17. redne seje SZ

17. redna seja je bila sklicana 17. 3. 2016. Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Letno poročilo za l. 2015, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za l. 2015 in načrt za l. 2016, podali ocena delovne uspešnosti za direktorja PBB, obravnavali in sprejeli Finančni načrt za l. 2016, sprejeli cenik storitev za leto 2016 ter obravnavali poročilo o čakalnih dobah.

 • Poročilo 18. redne dopisne seje SZ

18. redna seja je bila sklicana 1. 4. 2016. Člani sveta zavoda so sprejeli sklep o razporeditvi presežka.                    

 • Poročilo 19. redne seje SZ

18. redna seja je bila sklicana 19. 5. 2016. Člani sveta zavoda so obravnavali Poročilo o poslovanju za obdobje prvih treh mesecev 2016 in poročilo o čakalnih dobah. Prejeli informacije o sistemizaciji delovnih mest v PBB, o samoplačništvu v PBB ter o postopkih izterjave pri dolžnikih, oslabitev in odpis terjatev v PBB. Podali so soglasja zaposlenim delo pri drugem delodajalcu.

 • Poročilo 20. redne seje SZ

20. redna seja je bila sklicana 8. 9. 2016. Člani sveta zavoda so obravnavali poročilo o poslovanju za obdobje prvih šest mesecev 2016 se seznanili s poročilom o likvidaciji odpisanih osnovnih sredstvih ter sprejeli Poslovnik o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje.

 • Poročilo 21. redne seje SZ

21. redna seja je bila sklicana 1. 12. 2016. Člani sveta zavoda so obravnavali poročilo o poslovanju za obdobje prvih devetih mesecev 2016. Obravnavali in sprejeli so Rebalans finančnega načrta in programa dela za leto 2016 ter Osnutek finančnega načrta za leto 2017. Seznanili so se s poročilom o notranji reviziji za leto 2016 in Revizijski načrt za leto 2017, za katerega so predlagali dopolnitve. Podali so soglasja zaposlenim delo pri drugem delodajalcu.

 • Poročilo 22. redne dopisne seje SZ

22. redna dopisna seja je bila sklicana 20. 12. 2016. Člani sveta zavoda so potrdili načrt notranje revizijske dejavnosti v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2017.

 • Poročilo 23. redne dopisne seje SZ

23. redna dopisna seja je bila sklicana 13. 2. 2017. Člani sveta zavoda so sprejeli sklep o odpisu opredmetenih osnovnih sredstev, zdravil, potrošnega materiala in oslabitev terjatev ter imenovanju komisije za izvedbo likvidacije odpisanih opredmetenih osnovnih sredstev Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016

 • Poročilo 24. redne seje SZ

24. redna seja je bila sklicana 23. 3. 2017. Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli poročilo o delu Sveta zavoda za leto 2016 ter Letno poročilo za l. 2016. Seznanili so se s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za l. 2016 in načrtom za l. 2017. Podali so oceno delovne uspešnosti za direktorja PBB. Sprejeli so cenik storitev PBB. Podali so soglasja zaposlenim delo pri drugem delodajalcu. Prejeli so informacije o opredelitvi in obvladovanju tveganj v Psihiatrični bolnišnici Begunje.

 • Poročilo 25. redne seje SZ

25. redna seja je bila sklicana 11. 5. 2017. Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Finančni načrt in program dela za l. 2017 in se seznanili s poročilom o poslovanju januar – marec 2017. Prejeli so odstopno izjavo Damijana Perneta z mesta direktorja. Podali so soglasja zaposlenim delo pri drugem delodajalcu in sprejeli načrt sej Sveta zavoda za leto 2017.

 • Poročilo 26. redne seje SZ

26. redna seja je bila sklicana 24. 5. 2017. Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli prenehanje funkcije direktorja Damijanu Pernetu in imenovali vršilca dolžnosti direktorja ter obravnavali vsebino razpisa za imenovanje direktorja.

 • Poročilo 27. redne dopisne seje SZ

27. redna seja je bila sklicana 25. 5. 2017. Člani sveta zavoda so potrdili vsebino razpisa za imenovanje direktorja.

 • Poročilo 28. redne seje SZ

28. redna seja je bila sklicana 20. 6. 2017. Člani sveta zavoda so za direktorja bolnišnice imenovali Branka Brinška, dr. med., spec. psih..

 • Poročilo 29. redne seje SZ

29. redna seja je bila sklicana 7. 9. 2017. Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Polletno poročilo o poslovanju, Poročilo o čakalnih dobah ter obravnavali Poslovnik o volitvah predstavnika zaposlenih v svet zavoda.

 • Poročilo 30. redne dopisne seje SZ

30. redna dopisna seja je bila sklicana 13. 9. 2017. Člani sveta zavoda so sprejeli Poslovnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje ter razpisali volitve predstavnika delavcev v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje.

 • Poročilo 31. redne seje SZ

31. redna seja je bila sklicana 6. 11. 2017. Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Poročilo o dvetmesečnem poslovanju, Poročilo o čakalnih dobah, Rebalans finančnega načrta 2017, Spremembe cenika PBB – pralnica. Prejeli so poročilo o izvajanju projekta Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj v procesih PBB ter potrdili soglasje za opravljanje dela preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti za direktorja.

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP