Novice

17.11.2020

Naročanje po telefonu in e-pošti ne bo mogoče

Do vključno 27. 11. 2020.

Psihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica BegunjePsihiatrična bolnišnica Begunje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

O bolnišnici

Svet zavoda – mandatno obdobje 2017-2021

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2017 – 2021 so:

 • predstavniki ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje):
  • mag. Alenka Šik, predsednica sveta zavoda,
  • Mirjan Hren,
  • Anica Užmah, (do 13. 9. 2018), Monika Ažman (od 13. 9. 2018)
  • mag. Čobal Nadja,
 • predstavnica zavarovancev (imenuje ZZZS):
  • Marjeta Zupet,
 • predstavnik lokalne skupnosti (imenuje Občina Radovljica):
  • Janez Urbanc,
 • predstavnica zaposlenih:
  • Simona Tomaževič.

 

Mandat članov Sveta zavoda, ki traja 4 leta, je pričel teči z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda, dne 14. decembra 2017.

Poročila o sejah Sveta zavoda:

 • 1. redna seja je bila sklicana 14. 12. 2017.

Člani sveta zavoda so konstituirali Svet zavoda PBB ter izvolili predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda PBB. Direktor bolnišnice je predstavil javni zdravstveni zavod Psihiatrično bolnišnico Begunje. Predsednica sveta zavoda je predstavila Poslovnik o delu Sveta zavoda PBB. Obravnavali in sprejeli so Poročilo o notranji reviziji v letu 2017, Načrt notranje revizije v letu 2018 in predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev. Zaposlenim so potrdili soglasja za delo pri drugem delodajalcu.

 • 2. redna seja je bila sklicana 26. 2. 2018.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli predlog nove pogodbe o zaposlitvi za direktorja PBB, Poročilo rednega letnega popisa 2017, Letno poročilo 2017, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za 2017 in načrt za 2018, spremembe cenika PBB. Seznanili so se s prvimi izhodišči za pripravo FN 2018.

 • 3. redna seja je bila sklicana 29. 3. 2018.

Člani sveta zavoda so obravnavali Program dela in finančnega načrta 2018, obravnavali in sprejeli oceno delovne uspešnosti v letu 2017 za direktorja ter spremembe in čistopis cenika PBB. Seznanili so se z upravljanjem nepremičnin na območju PBB.

 • 4. redna dopisna seja je bila sklicana 6. 4. 2018.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Program dela in finančni načrt 2018.

 • 5. redna seja je bila sklicana 24. 5. 2018.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvem četrtletju 2018, poročilom o čakalnih dobah, Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 ter vpogledom v projektno dokumentacijo za ureditev območja PBB.

 • 6. redna seja je bila sklicana 13. 9. 2018.

Člani sveta zavoda so razrešili Anico Užmah in imenovali novo predstavnico ustanovitelja v svetu zavoda Moniko Ažman. Obravnavali in sprejeli so poročilo o poslovanju v prvem polletju 2018 ter se seznanili s poročilom o čakalnih dobah.

 • 7. redna seja je bila sklicana 22. 11. 2018.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2018 in poročilo o čakalnih dobah do 31. 10. 2018, z izjemo od načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v letu 2018 ter poročilo o upravljanju s tveganji. Obravnavali in sprejeli so predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev.

 • 8. redna dopisna seja je bila sklicana 22. 11. 2018.

Člani sveta zavoda so se seznanili z rednim letnim popisom 2018 ter obravnavali in sprejeli predlog za odpis opredmetenih osnovnih sredstev, zdravil in potrošnega materiala.

 • 9. redna seja je bila sklicana 21. 2. 2019.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Letno poročilo 2018 in oceno o delovni uspešnosti direktorju. Seznanili so se s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za 2018 in načrt za 2019, poročilom o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2018, prvimi izhodišči za pripravo FN 2019, načrtom aktivnosti notranje revizije za leto 2019 ter poročilom o upravljanju s področjem požarne varnosti.

 • 10. redna seja je bila sklicana 28. 3. 2019.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Programa dela in finančnega načrta 2019 ter se seznanili s pravilnikom o razporejanju stroškov na stroškovna mesta in poročilom o čakalnih dobah in programom za obvladovanje čakalnih dob.

 • 11. redna dopisna seja je bila sklicana 30. 4. 2019.

Člani sveta zavoda so potrdili Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob.

 • 12. redna seja je bila sklicana 23. 5. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvem četrtletju 2019, obravnavali in sprejeli Predlog sprememb postavk v okviru načrtovanih investicij v FN 2019 in Predlog odpisa osnovnih sredstev med letom. Seznanili so se s Poročilom o zasedenosti postelj in Poročilom o čakalnih dobah.

 • 13. redna seja je bila sklicana 20. 6. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili z obstoječo organizacijsko strukturo in predlogom nove organizacijske strukture ter obravnavali prejeta anonimna pisma.

 • 14. redna dopisna seja je bila sklicana 8. 8. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o čakalnih dobah in ukrepih za skrajšanje čakalnih dob za prvo polletje 2019.

 • 15. redna seja je bila sklicana 19. 9. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju polletja 2019, Poročilom o čakalnih dobah, Polletnim poročilom o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB, Poročilom varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB ter z izhodišči za strategijo razvoja bolnišnice za nadaljnjih pet let.

 • 16. redna dopisna seja je bila sklicana 25. 10. 2019.

Člani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli  Predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev med letom v letu 2019. Seznanili so se s Poročilom o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob.

 • 17. redna seja je bila sklicana 21. 11. 2019.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2019 in Sistemizacijo delovnih mest v PBB.

 • 18. redna a seja je bila sklicana 23. 1. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o čakalnih dobah za IV. kvartalno obdobje 2019 v PBB. Potrdili so nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje pred sprejetjem finančnega načrta ter sprejeli Predlog odpisa osnovnih sredstev in terjatev na dan 31. 12. 2019.

 • 19. redna seja je bila sklicana 26. 2. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o delu Sveta zavoda PBB 2018 – 2021, s Predlogom programa dela Sveta zavoda PBB za leto 2020, Poročilo o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB za leto 2019 ter z rednim letnim popisom za leto 2019. Obravnavali in sprejeli so Letno poročilo za leto 2019.

 • 20. redna dopisna seja je bila sklicana 28. 4. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju v prvih treh mesecih 2020 in Poročilom o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob. Svet zavoda se je seznanil s osnutkom Programa dela in finančnim načrtom PBB za leto 2020, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.

 • 21. redna dopisna seja je bila sklicana 28. 5. 2020.

Člani sveta zavoda so se seznanili s Sklepom o določitvi delovišč in skupin v katerih so v psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP. Seznanili so se z določitvami dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Sprejeli in potrdili so spremembo uvrstitve v plačni razred za delovno mesto »POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO«

Logo Program razvoja podeželja      Logo ISO 9001      Logo AACI                              Logo DPP